Tháng: Tháng Mười Hai 2023

Câu 1. Dịch vụ không phải là ngành? A. Phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. B. Góp phần giải quyết việc làm. C. Trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất. D. Làm tăng giá trị hàng hóa nhiều lần. Câu 2.Ngành dịch vụ nào dưới đây thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng? A.. Hoạt động đồn thể B. Hành chính công C. Hoạt động buôn, bán lẻ D.Thông tin liên lạc Câu 3. Các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghề nghiệp thuộc về nhóm ngành A. dịch vụ công. B. dịch vụ tiêu dùng. C. dịch vụ kinh doanh. D. dịch vụ cá nhân. Câu 4 .Các hoạt động bán buôn bán lẻ, du lịch, các dịch vụ cá nhân như y tế, giáo dục , thể dục thể thao.. thuộc về nhóm ngành A.dịch vụ cá nhân. B. dịch vụ kinh doanh. C.dịch vụ tiêu dùng. D. dịch vụ công. Câu 5.Những ngành nào sau đây không thuộc ngành dịch vụ? A. Ngành thông tin liên lạc. B. Ngành bảo hiểm. C. Ngành du lịch. D. Ngành xây dựng. Câu 6. Nhân tố ảnh hưởng tới sức mua, nhu cầu của ngành dịch vụ là A. quy mô, cơ cấu dân số. B. mức sống và thu nhập thực tế. C. phân bố dân cư và mạng lưới quần cư. D. truyền thống văn hóa, phong tục tập quán. Câu 7. Ở nhiều nước người ta chia các ngành dịch vụ ra thành các nhóm là A. Dịch vụ nghề nghiệp, dịch vụ công, dịch vụ kinh doanh. B.Dịch vụ kinh doanh, dịch vụ du lịch, dịch vụ cá nhân. C. Dịch vụ cá nhân, dịch vụ hành chính công, dịch vụ buôn bán. D.Dịch vụ kinh doanh, dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ công. Câu 8. Nước nào có trên 80% số người làm việc trong các ngành dịch vụ? A.Anh. B. Hoa Kì C. Pháp. D. Bra-xin. Câu 9.Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ là . A. hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ. B. Sức mua, nhu cầu dịch vụ. C. phân bố mạng lưới ngành dịch vụ. D.nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ. Câu 10. Khu vực nào có cơ cấu ngành hết sức phức tạp? A.Công nghiệp B. Nông nghiệp. C.Dịch vụ D.Xây dựng.

Gửi bn kham khảo Đáp án Câu 1. Dịch vụ không phải là ngành? A. Phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. B. Góp phần giải…