Câu hỏi:

Các ankan không tham gia loại phản ứng nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Đáp án đúng B.

Các ankan không tham gia phản ứng cộng, vì ankan là hiđrocacbon no, ankan tham gia phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng crackinh và phản ứng cháy, ankan là những hydrocacbon no, mạch hở, trong phân tử chỉ có liên kết đơn C-C hoặc C-H.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

– Ankan là những hydrocacbon no, mạch hở, trong phân tử chỉ có liên kết đơn C-C hoặc C-H. Công thức tổng quát của ankan: CnH2n+2 (n ≥ 1)

Ankan đơn giản nhất là metan (CH4).

– Tính chất vật lý của ankan

+ Ở điều kiện thường, 4 ankan đầu trong dãy đồng đẳng từ CH4 đến C4H10 có dạng khí. Các ankan tiếp theo ở dạng lỏng, từ C18H38 trở đi là ở dạng rắn.

+ Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cũng như khối lượng riêng của các ankan tăng dần (xét theo chiều tăng của phân tử khối).

+ Khối lượng riêng của ankan nhẹ hơn nước. Đa số, các ankan không tan trong nước mà chỉ tan trong dung môi hữu cơ.

+ Ankan là dung môi không phân cực tan được trong các chất không phân cực như benzen, dầu mỡ,…

– Phản ứng đặc trưng của ankan

+ Phản ứng thế (Cl2, Br2)

Khi chiếu sáng hoặc đốt nóng hỗn hợp metan và clo xảy ra phản ứng thế lần lượt các nguyên tử hiđro bằng clo.

Tham Khảo Thêm:  Học Tập Việt Nam

Các phương trình hóa học xảy ra:

CH4 + Cl2→ CH3Cl + HCl

CH3Cl + Cl2 → CH3Cl3 + HCl

CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2→ CCl4 + HCl

+ Phản ứng tách của ankan

Phản ứng tách của ankan được chia thành 3 loại. Chúng ta cùng xem đó là những loại nào nhé.

Phản ứng tách H2của ankan

Phản ứng này còn gọi là phản ứng đề hidro hóa.

Công thức tổng quát: CnH2n+2 → CnH2n + H2

Chỉ những ankan trong phân tử có từ 2 nguyên tử C trở lên mới có khả năng tham gia phản ứng tách H2. Trong phản ứng tách H2, 2 nguyên tử H gắn với 2 nguyên tử C nằm cạnh nhau tách ra cùng nhau và ưu tiên tách H ở C bậc cao.

Phương trình hóa học:

CH3-CH2-CH3 → CH2=CH-CH3 + H2

+ Phản ứng oxy hóa ankan

Ankan bền với tác nhân oxy hóa ở nhiệt độ thường. Ở nhiệt độ cao hoặc có mặt xúc tác có thể phản ứng với oxi, KMnO4, K2Cr2O7 để tạo thành ancol, andehit, xeton, acid carboxylic…

Công thức tổng quát:

2CnH2n+2 + (3n + 1)O2 → 2nCO2 + (2n + 2)H2O

– Ankan tham gia phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng crackinh và phản ứng cháy, Ankan không tham gia phản ứng cộng vì ankan là hiđrocacbon no.

– Trong hóa hữu cơ, một phản ứng cộng hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là một phản ứng của chất hữu cơ, trong đó hai (hay nhiều hơn) phân tử kết hợp với nhau để tạo thành một phân tử lớn hơn. Có hai kiểu chính của các phản ứng cộng có phân cực là: Phản ứng cộng ái lực điện tử; Phản ứng cộng ái lực hạt nhân.

Tham Khảo Thêm:  Đồng Nhân là gì? Truyện đam mỹ đồng nhân nhiều người đọc nhất | Việt Nam 24h

By admin