Phương trình điện li CH3COONa được VnDoc gửi tới bạn đọc là phương trình điện li CH3COONa, nội dung tài liệu hướng dẫn bạn đọc viết phương trình điện li CH3COONa cũng như làm các dạng bài tập câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số nội dung câu hỏi liên quan:

 • CH3COONa là chất điện li mạnh hay yếu
 • K2S là chất điện li mạnh hay yếu
 • Fe(OH)2 là chất điện li mạnh hay yếu
 • Fe(OH)3 là chất điện li mạnh hay yếu
 • H2S là chất điện li mạnh hay yếu
 • Na2SO4 là chất điện li mạnh hay yếu
 • HCN là chất điện li mạnh hay yếu
 • NH4Cl là chất điện li mạnh hay yếu

1. Viết phương trình điện li của CH3COONa

2. CH3COONa là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3

Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,…

Hầu hết các muối như: CH3COONa, NaCl, NaNO3, KCl,….

Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→)

3. Một số phương trình điện li quan trọng

 • Phương trình điện li Ba(NO3)2
 • Phương trình điện li Fe(OH)3
 • Phương trình điện li NaCl
 • Phương trình điện li H2S
 • Phương trình điện li NaClO
 • Phương trình điện li HNO2
 • Phương trình điện li của KClO3
 • Phương trình điện li của NaHS
 • Phương trình điện li NaHCO3
Tham Khảo Thêm:  Cách dùng some

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. CH3COOH

B. HF

C. CH3COONa

D. Sn(OH)2

Câu 2. Dãy các chất điện li mạnh?

A. NaCl, CH3COONa, HBr, NaOH.

B. NaCl, CH3COOH, HCl, KOH.

C. NaCl, CH3COOH, HCl, CH3COONa.

D. CuSO4, H2S, H2SO4, CH3COONa.

Câu 3. Dung dịch nào sau đây không dẫn điện được?

A. HCl

B. C6H12O6

C. NaCl

D. CH3COONa

Câu 4. Dãy gồm các chất điện li yếu là

A. H2S, H3PO4, CH3COOH, Mg(OH)2.

B. BaSO4, H2S, CH3COONa, HCl

C. Na2SO3, CH3COONa, BaCl2, CH3COOH.

D. CuSO4, NaCl, HCl, CH3COONa.

Câu 5. Dãy nào sau đây đều gồm những chất điện li mạnh:

A. H2SO4,Na2SO4,Ba(OH)2,HgCl2,CH3COOH

B. FeCl3,Al(OH)3,Ca(NO3)2 ,HClO4 ,Mg(OH)2

C. NaH2PO4,HNO3,HClO, Fe2(SO4)3,H2S

D. NaOH,CH3COONa, HCl, MgSO4, Na2CO3

Câu 6. Đặc điểm phân liAl(OH)3 trong nước là

A. theo kiểu bazơ.

B. vừa theo kiểu axit vừa theo kiểu bazơ.

C. theo kiểu axit.

D. vì là bazơ yếu nên không phân li.

……………………………..

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li CH3COONa. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

By admin