Dung dịch nào làm phenolphtalein đổi màu hồng được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến dung dịch làm phenolphtalein đổi màu. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Dung dịch nào làm phenolphtalein đổi màu hồng

A. NH4NO3.

B. KOH.

C. NaCl.

D. HCl.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chất có tính bazo như KOH sẽ làm phenolphtalein chuyển hồng

Đáp án B

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Dung dịch bazơ làm phenolphtalein không màu chuyển thành

A. Màu hồng

B. Không đổi màu

C. Màu xanh

D. Màu tím

Câu 2. Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng

A. Phenol

B. Axit axetic

C. Anilin

D. Metylamin

Câu 3. Cho các dung dịch C6H5NH2, C2H5NH2, KOH, NH3, C2H5OH và H2NCH2COOH. Trong các dung dịch trên, số dung dịch có thể làm đổi màu phenolphtalein là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 4. Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng?

A. NH4NO3.

B. NaOH.

C. NaCl.

D. HNO3.

Câu 5. Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu?

A. Glyxin

B. axit axetic

C. alanin

D. metylamin

Câu 6. Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo dung dịch làm phenolphtalein chuyển màu hồng?

A. Na2O.

B. Al2O3.

C. SO3.

D. CuO.

Câu 7. Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo dung dịch làm phenolphtalein chuyển màu hồng?

A. K2O.

B. Al2O3.

C. SO3.

Tham Khảo Thêm:  Phân biệt 8 biện pháp tu từ đã học và cách ghi nhớ

D. Fe2O3.

Câu 8. Dung dịch NaOH và dung dịch KOH không có tính chất nào sau đây?

A. Làm đổi màu quỳ tím và phenophtalein

B. Bị nhiệt phân hủy khi đun nóng tạo thành oxit bazơ và nước

C. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước

D. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước

Câu 9. Dãy các bazơ đều làm đổi màu quỳ tím và dung dịch phenolphtalein:

A. KOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Zn(OH)2

B. NaOH, Al(OH)3, Ba(OH)2, Cu(OH)2

C. Ca(OH)2, KOH, Zn(OH)2, Fe(OH)2

D. NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

Câu 10. Cho một mẫu giấy quỳ tím vào dung dịch KOH. Thêm từ từ dung dịch H2SO4 vào cho đến dư ta thấy màu giấy quỳ:

A. Màu đỏ không thay đổi

B. Màu tím không thay đổi

C. Màu xanh không thay đổi

D. Màu xanh chuyển dần sang đỏ.

Câu 11. Cho các dung dịch sau: NH4NO3 (1), NaCl (2), Na2CO3 (3), CH3COOK (4), KHSO4 (5), K2S (6). Số dung dịch có khả năng làm đổi màu phenolphtalein là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 12. Cho các phản ứng:

(1) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

(2) 2KOH + (NH4)2SO4 → K2SO4 + 2NH3 + 2H2O

(3) CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl

(4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4

Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit – bazơ là

A. (2), (4).

B. (3), (4).

C. (2), (3).

D. (1), (2).

Câu 13. Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất có tính lưỡng tính là

Tham Khảo Thêm:  Công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 14. Vì sao dung dịch của các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn được điện ?

A. Do axit, bazơ, muối có khả năng phân li ra ion trong dung dịch.

B. Do các ion hợp phần có khả năng dẫn điện.

C. Do có sự di chuyển của electron tạo thành dòng electron.

D. Do phân tử của chúng dẫn được điện.

Câu 15. Saccarozơ là chất không điện li vì :

A. Phân tử saccarozơ không có tính dẫn điện.

B. Phân tử saccarozơ không có khả năng phân li thành ion trong dung dịch.

C. Phân tử saccrozơ không có khả năng hiđrat hoá với dung môi nước.

D. Tất cả các lí do trên.

Câu 14. Chất nào sau đây tan trong nước tạo thành dung dịch có khả năng chuyển màu quỳ tím sang màu đỏ?

A. amoniac

B. hiđrosunfua

C. metan

D. oxi

Câu 15. Oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh

A. CO2

B. P2O5

C. Na2O

D. MgO

Câu 16. Cho các nhận định sau:

………………………….

Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các mục Phương trình phản ứng Hóa học, Trắc nghiệm hóa học 11…

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

  • Ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2
  • Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường
  • Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím
  • Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh
  • Dùng quỳ tím để phân biệt được cặp chất nào sau đây
Tham Khảo Thêm:  Sinh 11: Lý Thuyết Dinh Dưỡng Nitơ Ở Thực Vật Và Câu Hỏi Trắc Nghiệm

By admin