Câu hỏi:

Giá cả của hàng hóa trên thị trường biểu hiện?

A. Luôn xoay quanh giá trị.

B. Luôn cao hơn giá trị.

C. Luôn thấp hơn giá trị.

D. Luôn ăn khớp với giá trị.

Đáp án đúng A.

Giá cả của hàng hóa trên thị trường biểu hiện là luôn xoay quanh giá trị, giá cả của hàng hóa được quyết định bởi các yếu tố là giá trị hàng hóa, giá trị của tiền tệ, quan hệ cung- cầu hàng hóa, tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

– Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua – bán.

– Ba điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa: Do lao động tạo ra; có công dụng nhất định để thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người; trước khi đi vào tiêu dung phải thông qua mua – bán.

– Hàng hóa là phạm trù lịch sử, chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa, ở dạng vật thể hoặc phi vật thể. Hàng hóa gồm có hai thuộc tính: Giá trị hàng hóa và giá trị sử dụng.

– Giá trị hàng hóa:

+ Giá trị của hàng hóa chính là hao phí sức lao động mà người sản xuất phải có để làm ra một đơn vị hàng hóa.

Tham Khảo Thêm:  Thành ngữ “chân cứng đá mềm” có nghĩa là gì?

+ Hao phí lao động từng người sản xuất được gọi là thời gian lao động cá biệt.

+Thời gian lao động cá biệt tạo ra giá trị cá biệt của hàng hóa.

+ Nền sản xuất hàng hóa lượng giá trị không tính bằng thời gian lao động cá biệt mà tính bằng thời gian lao động cần thiết.

+ Thời gian lao động cần thiết để sản xuất hàng hóa là thời gian cần thiết cho bất cứ lao động nào tiến hành với một trình độ thành thạo trung bình và một cường độ trung bình trong những điều kiện trung bình trong những hoàn cảnh xã hội nhất định.

– Giá trị sử dụng:

+ Giá trị sử dụng của hàng hóa là công cụ của vật chất có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.

+ Cùng với sự phát triển của khoa học, kĩ thuật giá trị sử dụng của một vật được phát hiện ra ngày càng phong phú và đa dạng.

+ Giá trị sử dụng của hàng hóa là phạm trù vĩnh viễn.

– Tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa. Giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là giá cả của hàng hóa.

– Giá cả của hàng hóa được quyết định bởi các yếu tố là giá trị hàng hóa, giá trị của tiền tệ, quan hệ cung- cầu hàng hóa. Do đó trên thị trường giá cả có thể bằng giá trị hoặc thấp hơn giá trị, cao hơn giá trị. Nếu các điều kiện khác không thay đổi giá trị của hàng hóa cao thì giá cả của nó cao và ngược lại.

Tham Khảo Thêm:  Tại sao thực vật C4 có năng suất cao hơn so với thực vật C3

By admin