Byadmin

Th9 13, 2023

Phản ứng CaCl2 + Na2CO3 hay CaCl2 ra CaCO3 hoặc CaCl2 ra NaCl hoặc Na2CO3 ra CaCO3 hoặc Na2CO3 ra NaCl thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về CaCl2 có lời giải, mời các bạn đón xem:

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NaCl

1. Phương trình phản ứng CaCl2 tác dụng với Na2CO3

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NaCl

Phản ứng này thuộc loại phản ứng trao đổi.

2. Hiện tượng của phản ứn g CaCl2 tác dụng với Na2CO3

– Cho canxi clorua phản ứng với natri cacbonat tạo thành kết tủa canxi cacbonat màu trắng.

3. Cách tiến hành phản ứng CaCl2 tác dụng với Na2CO3

– Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào ống nghiệm đựng dung dịch CaCl2.

4. Cách viết phương trình ion thu gọn của phản ứng CaCl2 tác dụng với Na2CO3

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NaCl

Bước 2: Viết phương trình ion đầy đủ bằng cách: chuyển các chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh thành ion; các chất điện li yếu, chất kết tủa, chất khí để nguyên dưới dạng phân tử:

Ca2+ + 2Cl- + 2Na+ + CO32- → CaCO3 ↓ + 2Na+ + 2Cl-

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn từ phương trình ion đầy đủ bằng cách lược bỏ đi các ion giống nhau ở cả hai vế:

Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

5. Mở rộng về phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li

Xét phản ứng:

Dung dịch A + dung dịch B → Sản phẩm.

– Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

– Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất 1 trong số các chất sau:

+ Chất kết tủa.

+ Chất điện li yếu.

+ Chất khí.

Thí dụ:

+ Phản ứng tạo thành chất kết tủa:

K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4↓

+ Phản ứng tạo thành chất điện li yếu:

Tham Khảo Thêm:  Every day là thì gì? Dấu hiệu nhận biết 12 thì tiếng Anh

HCl + KOH → KCl + H2O

+ Phản ứng tạo thành chất khí:

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2↑

6. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch?

A. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

B. Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3

C. 2Fe(NO3)3 + 2KI → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3

D. Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

A, C, D là phản ứng oxi hóa khử

B là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch: Fe3++3OH−→Fe(OH)3↓

Câu 2: Phương trình H++OH−→H2O là phương trình ion thu gọn của phản ứng có phương trình sau:

A. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

B. NaOH + HCl → NaCl + H2O

C. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

D. 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phản ứng có phương trình ion H++OH−→H2O

→ Phản ứng trung hòa axit với bazơ tan sinh ra muối tan và nước.

Câu 3: Cho phương trình phản ứng: KOH + HCl → KCl + H2O. Phương trình ion rút gọn của phản ứng trên là

A. H++OH−→H2O

B. K++Cl−→KCl

C. 2H++OH−→H2O

D. H++2OH−→H2O

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình ion thu gọn là: H++OH−→H2O

Câu 4: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch.

B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.

C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

Câu 5: Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li?

A. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

B. 2HCl + FeS → FeCl2 + H2S

C. NaOH + HCl → NaCl + H2O

D. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau: chất kết tủa, chất điện li yếu, chất khí.

Tham Khảo Thêm:  Cách làm giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện

Câu 6: Phương trình ion thu gọn: Ca2++CO32−→CaCO3↓ là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây?

(1) CaCl2 + Na2CO3

(2) Ca(OH)2 + CO2

(3) Ca(HCO3)2 + NaOH

(4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

A. (1) và (2).

B. (2) và (3).

C. (1) và (4).

D. (2) và (4).

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

(1), (4) có cùng phương trình ion thu gọn là Ca2++CO32−→CaCO3↓

(2) 2OH−+SO2→SO32−+H2O

(3) Ca2++HCO3−+OH−→CaCO3↓+H2O

Câu 7: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi:

A. các chất phản ứng phải là những chất dễ tan.

B. các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh.

C. một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau tạo thành chất kết tủa hoặc chất khí hoặc chất điện li yếu.

D. phản ứng không phải là thuận nghịch.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau: chất kết tủa, chất điện li yếu, chất khí.

Câu 8: Cho 26,8 gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và MgCO3 vào dung dịch HCl vừa đủ, thoát ra 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch Y chứa m gam muối clorua. Giá trị của m là

A. 30,1.

B. 31,7.

C. 69,4.

D. 64,0.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nCO2=0,3 mol

Gọi số mol CaCO3 và MgCO3 trong hỗn hợp X lần lượt là x, y mol

Phương trình:

CaCO3 + 2H+→Ca2++CO2↑+H2O

BaCO3 + 2H+→Ba2++CO2↑+H2O

→100x+84y=26,8x+y=0,3→x=0,1y=0,2(mol)→m=0,1.111+0,2.95=30,1 gam

Câu 9: Cho 1 lít dung dịch X gồm Na2CO3 0,1M và (NH4)2CO3 0,25M tác dụng với 43 gam hỗn hợp rắn Y gồm BaCl2 và CaCl2. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 39,7 gam kết tủa. Tỉ lệ khối lượng của BaCl2 trong Y là

A. 24,19%.

B. 51,63%.

C. 75,81%.

D. 48,37%

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Dung dịch XNa+ : 0,2 molNH4+  :  0,5 molCO32−  :  0,35 mol + 43 gam Y BaCl2 x molCaCl2 y mol

Phương trình ion:

Tham Khảo Thêm:  Điện môi là gì? Tính chất của điện môi? Phân loại điện môi

Ba2++CO32−→BaCO3↓Ca2++CO32−→CaCO3↓

Giả sử CO32−dư

→208x+111y=43197x+100y=39,7→x=0,1y=0,2(mol)

nCO32−phản ứng = x + y = 0,3 mol < 0,35 mol

→ Thảo mãn

%mBaCl2=0,1.20843=48,37%

Câu 10: Dung dịch X chứa 0,2 mol Ca2+; 0,15 mol Mg2+; 0,4 mol Cl- và a mol HCO3−. Đun dung dịch X đến cạn thu được muối khan có khối lượng là

A. 43,8 gam

B. 44,1 gam

C. 34,8 gam

D. 25,5 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

2HCO3−+Ca2+→toCaCO3↓+CO2+H2O2HCO3−+Mg2+→toMgCO3↓+CO2+H2O

Bảo toàn điện tích ta có:

0,2.2 + 0,15.2 = 0,4 + a

→ a = 0,3 mol

→ nCO32−muối khan = a2=0,15 mol

→ mmuối khan = 0,2.40 + 0,15.24 + 0,4.35,5 + 0,15.60 = 34,8 gam.

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • Phản ứng điện phân nóng chảy: CaCl2 → Ca + Cl2 ↑
 • CaCl2 + 2H2O → Ca(OH)2 + Cl2 ↑ + 2H2 ↑
 • CaCl2 + H2SO4 → 2HCl + CaSO4 ↓
 • CaCl2 + K2CO3 → CaCO3 ↓ + 2KCl
 • CaCl2 + Li2CO3 → CaCO3 ↓ + 2LiCl
 • CaCl2 + Rb2CO3 → CaCO3 ↓ + 2LiCl
 • CaCl2 + (NH4)2CO3 → CaCO3 ↓ + 2LiCl
 • CaCl2 + K2SiO3 → 2KCl + CaSiO3 ↓
 • CaCl2 + Na2SiO3 → 2NaCl + CaSiO3 ↓
 • CaCl2 + Rb2SiO3 → 2RbCl + CaSiO3 ↓
 • CaCl2 + Cs2SiO3 → 2CsCl + CaSiO3 ↓
 • CaCl2 + Li2SiO3 → 2LiCl + CaSiO3 ↓
 • 3CaCl2 + 2K3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6KCl
 • 3CaCl2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓+ 6NaCl
 • 3CaCl2 + (NH4)3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓+ 6NH4Cl
 • 3CaCl2 + Rb3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓+ 6RbCl
 • 3CaCl2 + Cs3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6CsCl
 • 3CaCl2 + Li3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓+ 6LiCl
 • CaCl2 + K2SO3 → 2KCl + CaSO3 ↓
 • CaCl2 + Na2SO3 → 2NaCl + CaSO3 ↓
 • CaCl2 + Cs2SO3 → 2CsCl + CaSO3 ↓
 • CaCl2 + (NH4)2SO3 → 2NH4Cl + CaSO3 ↓
 • CaCl2 + LiSO3 → 2LiCl + CaSO3 ↓
 • H2 + CaCl2 → 2HCl + CaH2
 • 2NaHCO3 + CaCl2 → CaCO3 ↓ + H2O + 2NaCl + CO2 ↑
 • Na2SO4 + CaCl2 → 2NaCl + CaSO4 ↓
 • Na2HPO4 + CaCl2 → 2NaCl + CaHPO4 ↓
 • CaCl2 + Ba(HCO3)2 → BaCl2 + CaCO3 ↓ + H2O + CO2 ↑
 • CaCl2 + (NH4)2HPO4 → 2NH4Cl + CaHPO4 ↓
 • 2AgNO3 + CaCl2 → 2AgCl ↓ + Ca(NO3)2
 • CaCl2 + 2NaF → CaF2 ↓ + 2NaCl
 • CaCl2 + 2NH4F → CaF2 ↓ + 2NH4Cl
 • CaCl2 + KF → CaF2 ↓ + 2KCl
 • CaCl2 + 2H2SO4 + MnO2 → Cl2 ↑ + 2H2O + MnSO4 + CaSO4 ↓
 • CaCl2 + 2NaOH → Ca(OH)2 ↓ + 2NaCl

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

By admin