Byadmin

Th2 13, 2024

Giải Hóa 10 Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì và nhóm

Bài 1 trang 47 Hóa học 10: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có bán kính nhỏ nhất?

A. Si (Z = 14)

B. P (Z = 15)

C. Ge (Z = 32)

D. As (Z = 33)

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử giảm dần.

Trong một nhóm, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử tăng dần.

Si (Z = 14), P (Z = 15) cùng thuộc chu kì 3.

⇒ Bán kính: Si > P (1)

Si (Z = 14), Ge (Z = 32) cùng thuộc nhóm IVA

⇒ Bán kính: Ge > Si (2)

Từ (1), (2) ⇒ Ge > Si > P

P (Z = 15), As (Z = 33) cùng thuộc nhóm VA

⇒ Bán kính: As > P

Vậy bán kính của P (Z = 15) là nhỏ nhất.

Xem thêm lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Mở đầu trang 43 Hóa học 10: Kim loại kiềm là các kim loại nhóm IA, bao gồm ….

 • Câu hỏi 1 trang 43 Hóa học 10: Quan sát Hình 6.1, cho biết bán kính nguyên tử của các nguyên tố ….

 • Câu hỏi 2 trang 43 Hóa học 10: Xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố trong mỗi chu kì ….

 • Luyện tập trang 44 Hóa học 10: Dựa vào xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố ….

 • Câu hỏi 3 trang 44 Hóa học 10: Từ số liệu trong Bảng 6.1, nhận xét sự biến đổi giá trị độ âm điện của nguyên tử ….

 • Câu hỏi 4 trang 44 Hóa học 10: Hãy cho biết vì sao trong bảng 6.1, giá trị độ âm điện của nguyên tử ….

 • Luyện tập trang 45 Hóa học 10: Dựa vào xu hướng biến đổi độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố ….

 • Câu hỏi 5 trang 45 Hóa học 10: Giải thích sự hình thành ion Na+ và ion F- ….

 • Câu hỏi 6 trang 45 Hóa học 10: Khả năng nhường hoặc nhận electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố nhóm A ….

 • Luyện tập trang 46 Hóa học 10: Dựa vào xu hướng biến đổi tính kim loại – phi kim của các nguyên tố ….

 • Câu hỏi 7 trang 46 Hóa học 10: Từ các phản ứng của các oxide và hydroxide: Na2O, NaOH, Al2O3, Al(OH)3 ….

 • Câu hỏi 8 trang 47 Hóa học 10: Quan sát bảng 6.2, hãy liên hệ xu hướng biến đổi tính acid tính base của oxide ….

 • Luyện tập trang 47 Hóa học 10: Dựa vào xu hướng biến đổi tính acid – base của oxide và hydroxide tương ứng ….

 • Vận dụng trang 47 Hóa học 10: Aspartame là một chất làm ngọt nhân tạo, được sử dụng trong một số loại soda ….

 • Bài 2 trang 48 Hóa học 10: Bốn nguyên tố D, E, M, Q cùng thuộc một nhóm A trong bảng tuần hoàn ….

 • Bài 3 trang 48 Hóa học 10: Xét ba nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là: ….

 • Bài 4 trang 48 Hóa học 10: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hãy cho biết các nguyên tố nào ….

 • Bài 5 trang 48 Hóa học 10: Cho bảng số liệu sau: ….

Tham Khảo Thêm:  NHỮNG CÔN TRÙNG CÓ ÍCH TRONG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ KINH TẾ

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

By admin