Thần Chú giúp tiêu trừ nguy hiểm-sợ hãi – HQS
Video trì cú thần chú có tác dụng gì

Trì Cú Thần Chú tiêu trừ sợ hãi và hiểm nguy

Nhân có bạn Nguyễn Hà Linh hỏi tôi có nói về Trì Cú Thần Chú mà tôi đã học được từ một người bạn của bố tôi. Bác đó học được của một vị sư đi đến tự tại hiện ra bằng người dạy cho để cứu mạng bác ấy xong rồi biến mất!

Ai sợ ngủ không được, bị ma nhát, bị bệnh nặng….thì nên trì Chú này để an lạc. Nơi nào ô uế thì càng nên đọc.

1. Công dụng

“Tay trái bắt ấn CÁT TƯỜNG (giống trong hình) tự mình trì chú này 108 biến thì bệnh tật tai họa lìa xa. Bất kỳ ai trì chú này thì ma quỷ không dám tới gần.

Đọc trì thì ma quỷ cũng được vãng sinh, những nơi nào âm khí nhiều, trong nhà có ma nên trì chú này tự nhiên sẽ hết.

Những nơi nguy hiểm đến tính mạng, súng đạn, đao binh, giặc cướp, vào những nơi rừng sâu nước độc nên đọc và dùng Ấn Cầm Cú.

Thần Chú giúp tiêu trừ nguy hiểm-sợ hãi - HQS

2. Cách trì chú

  • – Nam mô A Di Đà Phật
  • – Nam mô Đăng Tôn Vương Như Lai
  • – Nam mô Vô Lượng Quang Minh Đại Bồ Tát
  • – Nam mô Đại Quang Minh Đại Bồ Tát

A tri hòa tri, na tri cưu na tri, đề lê, sa la ba đề, a na ba đề, ba na đề, ba na ca hòa ni, ma ha ca hòa ni.

3. Phật nói Kinh Trì Cú Thần Chú

KINH MẠT PHÁP NHẤT TỰ ÐÀ LA NI

  • TẬP BỐN – BỘ MẬT TÔNG (Bốn Tập)
  • Dịch Giả: Tỳ Khưu Thích Viên Đức

Tôi nghe như vầy: Một thời Ðức Phật ở tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Ðà, vườn Cấp Cô Ðộc, cùng với các vị đại Tỳ Khưu chúng, gồm có 1250 người, còn Bồ Tát thì hơn muôn vị. Bây giờ từ cõi Phật đây trải qua ức trăm ngàn cõi Phật. Có thế giới gọi Vô Lượng Hoa, Ðức Phật kia hiệu Ngài là Ðăng Tôn Vương Như Lai Vô Sở Trước Chí Chơn Ðẳng Chánh Giác hiện nay. Ngài đang nói pháp ở đó. Phật sai hai vị Bồ Tát: một gọi là Vô Lượng Quang Minh, hai là Ðại Quang Minh.

Khi hai vị Bồ Tát đến chỗ đức Thích Ca Văn Phật cúi đầu sát nơi chân Phật rồi lui đứng một bên mà bạch Ðức Phật rằng: “Kính thưa Thế Tôn! Từ cõi Phật này trải qua ức trăm ngàn nước Phật, có thế giới Vô Lượng Hoa, Phật kia hiệu là Ðăng Tôn Vương Như Lai sai chúng con đến thăm Thế Tôn có được bình thường chăng? Các chúng được an ổn không chi khác ư? Thiên long, quỷ thần, ngạ quỷ, nữ quỷ Cưu Hằng hoặc người và phi nhơn, cọp beo thú dữ muốn được không não loạn, quấy rối nhân dân, vậy nên hãy dùng Trì Cú Thần chú mà Phật kia sai chúng con đem đến đây, vì nghĩ thương chúng sanh muốn cho họ an vui, được danh thơm lành tốt, được tiếng tăm khen ngợi, được sức oai thần như vậy.

Xà lê ma ha, xà lê la ni, ưu khư mục khư, sa bà đề, ma ha sa bà đề.

Phật dạy A Nan: Thọ trì Trì Cú Thần chú chấp trì đọc tụng, gặp đời Phật rất khó, Trì Cú Thần chú gặp được còn khó hơn. Kẻ trai lành và người gái tín nào thọ hành Trì Cú Thần chú gặp được còn khó hơn. Kẻ trai lành và người gái tín nào thọ hành Trì Cú Thần chú, thọ trì đọc tụng thì sẽ biết được túc mạng trong bảy đời. Người thọ trì ấy tất cả Phù Ðà quỷ thần, người cùng phi nhơn không dám gần gũi, nhiễu loạn, độc xà không dám chích, độc dược tự tiêu trừ, đao bén chẳng trúng thương, vương giặc chẳng dám hại, Phạm Vương không dám giận. Trì Cú Thần chú bảy mươi bảy ức Ðức Phật đã nói, hủy phạm người trì Thần chú đây sẽ đắc đại trọng tội.

Lại có Bồ Tát Di Lặc hết thảy tám mươi vị, bảo Hiền giả A Nan rằng: “Tôi cũng sẽ nói Trì Cú Thần chú, nghĩ thương chúng sanh muốn họ được an vui, được danh thơm lành, được tiếng tăm khen ngợi, được sức oai thần như thế.

A tri hòa tri, tra khư la la, lý my hỷ ly, my ly đề lô, lưu mi lặc.

Phật dạy A Nan: Thọ trì Trì Cú Thần chú chấp trì đọc tụng. Gặp Phật ra đời rất khó. Trì Cú Thần chú đọc tụng thọ trì sẽ biết được túc mạng trong mười bốn đời. Người thọ trì ấy tất Phù Ðà quỷ thần, người và phi nhơn không dám gần gũi nhiễu loạn, rắn độc không dám chích, thuốc độc tự nhiên trừ, dao bén không trúng thương, nạn vua chẳng dám hại, Phạm Vương chẳng dám giận. Trì Cú Thần chú này là tám mươi bốn ức chư Phật đã nói. Hủy báng người trì chú đắc đại trọng tội.

Tham Khảo Thêm:  Cách cúng ông Táo ngày thường. Văn khấn ông Táo hàng ngày chuẩn nhất

Phật dạy A Nan: “Ta cũng sẽ nói Thần chú Trì Cú nghĩ thương chúng sanh khiến được an vui, được danh thơm lành tốt, được tiếng tăm khen ngợi, được sức oai thần như thế:

A tri hòa tri, na tri cưu na tri, đề lê, sa la ba đề, a na ba đề, ba na đề, ba na ca hòa ni, ma ha ca hòa ni.

Phật dạy A Nan: “Người thọ trì đọc tụng Trì Cú Thần chú này gặp Phật ra đời rất khó, Trì Cú Thần chú càng rất khó hơn. Nếu kẻ trai lành và người gái tín nào thọ trì đọc tụng Thần chú Trì Cú thì biết được túc mạng trong vô số kiếp. Người thọ trì ấy tất cả Phù Ðà quỷ thần, người cùng phi nhơn không dám gần gũi nhiễu loạn, độc xà không dám chích, độc dược tự nhiên trừ, dao bén chẳng tổn thương, nạn vua chẳng dám hại, Phạm Thiên chẳng dám giận. Trì Cú Thần chú này là vô số ức chư Phật đã nói. Hủy phạm người trì chú sẽ đắc đại trọng tội.

Phật dạy A Nan: “Trì Cú Thần chú này khi đi đường hành đạo phải nên niệm tụng, hoặc đến chốn quan quyền, hoặc giữa đường bị giặc, hoặc bị trùng độc, hoặc trong nạn đao binh, hoặc người cùng phi nhơn, hoặc trong những hoạn nạn ấy phải nên niệm tụng là vì Thần chú Trì Cú, chú nơi cây khô khiến sanh cành lá hoa trái, huống nữa là người ấy chỉ trì gút Thần chú mà đeo, sẽ được lành trăm bệnh tiêu trừ, tự nhiên an ổn, diệt họa trừ hung. Nam Mô Phật khiến chú này đều được tùy nguyện.

Phật nói kinh này rồi hết thảy đại chúng hết lòng vui mừng.

Nguyện cầu cho thế giới được Hòa Bình tất cả đệ tử chúng sinh đồng trọn thành Phật Đạo.

Nguồn: https://langta.org/tri-cu-than-chu-tieu-tru-so-hai-va-hiem-nguy/

Sơn Quý Hoàng Như đã nói Chú này do bạn của bố tôi truyền lại. Lúc đó hình như bác làm quận trưởng hay tỉnh trưởng gì đó lâu quá rồi không nhớ rõ nữa. Câu chuyện như vầy: Một hôm bác đang nằm võng chuẩn bị ngủ thì có một vị sư đến, bác hỏi vị ấy có cần giúp gì không? Vị sư bảo, “tôi đến để giúp ông chứ ông làm sao giúp được tôi” và truyền bài Chú ấy và cho biết là bác chuẩn bị gặp tai họa mất mạng nếu không trì chú này mỗi ngày thì sẽ không sống qua hết năm sau, khi ra trận. Lại cũng dặn dò những trường hợp và công năng của Chú… Sau khi kêu lính viết lại thì bác tiển vị sư ấy ra ngỏ nhưng vừa ra khúc quẹo đã biến mất bác chưa kịp hỏi Pháp hiệu gì cả. Năm sau bác ra trận đi hàng ngang bị phục kích, tất cả đều chết hết mình bác không sao cả, mới có câu chuyện để kể lại. Nên chi ai đi ở những nơi nguy hiểm cần phải trì Chú này!

Trần Vi Na Dạ thưa chú. Con ở miền núi, số người dân tộc thiểu số còn nhiều hơn người kinh. Theo như con xem được 1 số video về chiến tranh khi xưa ở đây, thấy vô số người chết ở quanh nhà con. Và quê con cũng là xứ vàng, k biết bao nhiêu người ở nơi khác tới làm rồi bỏ mạng tại đây vì sụp hầm, bệnh tật, đâm chém. Người dân ở đây họ cúng kính sơ sài, ít người biết đến Phật pháp nên chuyện cầu siêu bạt độ còn ít. Con dùng Chú này trì thường xuyên, cầu mong các hương linh ấy siêu thoát được k ạ. Những người con quen ở đây họ ít biết và k tin lắm, nên một mình con làm vậy có đạt kết quả cao k ạ?

Sơn Quý Hoàng Thế thì tốt quá rồi.

Trần Vi Na Khi trì Chú k cần dây ngũ sắc được không ạ. công việc của con thì giờ giấc làm k ổn định, vậy khi con trì Chú, con ngồi ở cơ quan hay ở nhà đều được ạ

Sơn Quý Hoàng cơ quan bạn có người chết thì trì ở cơ quan

Tham Khảo Thêm:  Giải mã ý nghĩa nốt ruồi ở ngực của phụ nữ và nam giới

Trần Vi Na Dạ thưa chú, cơ quan con k có người chết nhưng lại cách nghĩa địa chưa tới 500 mét. Ở đây vắng vẻ và còn xa khu dân cư ạ

Thái Hiền Theo mình, bạn tâm chí thành trì chú ở cơ quan hay ở nhà đều được. Bạn nhắn địa chỉ mình sẽ gửi chỉ ngũ sắc để bạn trì chú vào Chỉ. Bạn xem youtube cách kết vòng nhé

Nguyễn Thị Vân Son Nguyen hôm trước e nghe a nói phòng làm việc của a cạnh nhà xác của Bệnh viện. A nên trì Cú Thần Chú này!

Bùi Hồng Minh Sáng hôm qua con gái con bị sốt cao, uống thuốc sao cũng không hạ sốt. Đêm hôm qua nóng quá cháu rên, uống thuốc bác sỹ kê đơn cũng ko thấy đỡ. Tới 9h sáng nay cháu vẫn sốt như vậy. Chợt nhớ ra Chú bảo lúc ốm đau có thể trì chú này được, thế là con bắt ấn cát tường chỉ vào vòng cổ mà hôm tết con xin ở chùa cho cháu đeo trì 108 biến. Vậy mà trưa nay cháu hạ sốt người mát hẳn như bình thường luôn, giờ cháu vẫn còn hơi mệt nhưng ko còn sốt nữa và ăn vào không bị nôn nữa. Con cảm ơn chú đã chia sẻ cho mọi người biết chú này ạ. Con cảm ơn chú rất nhiều

Sơn Quý Hoàng Nói chung khi ăn vào bị mửa (đặc biệt con nít) đập gừng hoặc xay, lấy nước và xác bỏ đường vào chưng cách thủy cho uống. Nhẹ thì hết ngay, nặng thì uống vài lần khi mửa sẽ hết ngay trong ngày và cũng hết tiêu chảy. Đó là do lạnh ruột, hoặc bao tử yếu mà ra. Người lớn thì cũng uống gừng, tiêu chảy uống cafe đen đậm hoặc đọc dãy số 64380, 643820. Những vị thuốc này nên biết để khỏi tốn tiền bác sĩ.

Ngan Hong Sơn Quý Hoàng thưa T, hôm chủ nhật con mê ăn me quá thế là buổi trưa k ngủ được vì bị ông Tào dí 4-5lan,hồi nhớ ra dãy số 820 là hết luôn T ạ, mừng dễ sợ

Kim Thuy Le Rất cám ơn Thầy đã hướng dẫn Trì chú và xin hỏi Thầy trong câu thần chú viết ” sa la ba đề, a na ba đề” mà khi đọc lại là ” sa la na đề, a la na đề”

Sơn Quý Hoàng Giống như Hà Lội và Hà Nội vội thôi. Thói quen

Kim Quý Rất hiệu nghiệm nhé các bạn hữu.

Phượng Mai chú ơi, gặp người nào chết mà trì chú này thì đều cầu cho họ vãng sanh, vậy có công năng tương đương với bài cầu siêu mà chú đăng lần trước ạ

Sơn Quý Hoàng Cái đầu so sánh thì làm gì cũng so sánh là sao vậy ta. Phật Pháp là phương tiện phương tiện nào phù hợp thì làm thôi. Người nhất tâm học 1 pháp, Phuong Mai chắc phải học cả 84 ngàn pháp môn mới hiểu quá. Hãy dùng suy nghĩ xem 84 ngàn pháp môn có cao thấp chăng???!!!

Phượng Mai dạ chú, hi hi.

Châu Nguyễn C Phượng Mai cho e hỏi thêm chút nha. Là khi đọc câu đo 108 biến (tức là 108 lần) một tay (tay trái) ấn cát tường thôi hả c? Vừa đọc vừa ấn cát tường phải k c?

Phượng Mai – Nam mô A Di Đà Phật – Nam mô Đăng Tôn Dương Như Lai – Nam mô Vô Lượng Quang Minh Đại Bồ Tát – Nam mô Đại Quang Minh Đại Bồ Tát A tri hòa tri, na tri cưu na tri, đề lê, sa la ba đề, a na ba đề, ba na đề, ba na ca hòa ni, ma ha ca hòa ni.

Rồi tay trái bắt ấn Cát Tường tự mình trì Chú này 108 biến đeo tay để không bị ám ảnh. Vì ai trì chú này ma quỷ không dám tới gần. Đọc trì thì ma quỷ cũng được vãng sinh, những nơi nào âm khí nhiều, trong nhà có ma nên trì Chú này tự nhiên sẽ hết! Chú HQS nói vậy đó em, cứ y vậy mà làm nhé, tay trái bắt ấn cát tường, miệng trì chú 108 lần

Châu Nguyễn Dạ e cảm ơn c!

Bich Van Bui Xin anh chỉ giúp chú này nên trì buổi sáng hay tối thì tốt ah?

Loan Nguyễn Thầy hay nói là lúc nào rảnh mình đọc nhưng tốt nhất mình dậy sớm chút ,thời gian đó yên tĩnh dễ nhất tâm hơn ah c

Nguyễn Huyền Trang Cháu bắt ấn cát tường rồi trì Chú này 108 lần vào vòng đeo tay của bé nhà cháu có được ko ạ?

Tham Khảo Thêm:  Ý nghĩa Diên Niên trong Phong Thủy và Hôn Nhân

Sơn Quý Hoàng Được, cây khô còn ra hoa không thấy kinh nói sao.

Nguyễn Thị Vân chỉ cần trì chú vào chỉ ngũ sắc 1 lần hay ngày nào cũng phải trì vậy ạ?

Sơn Quý Hoàng Mỗi ngày chú thì càng tốt.

Nguyen Nhu Nguyen Thường Chùa noi bán vật lưu niệm đều bán Chỉ ngũ sắc. Hoặc cửa hàng chuyên bán những vật dụng để thờ là có á. Thần Chú giúp tiêu trừ nguy hiểm-sợ hãi - HQS

Tvb Ngân Vay neu duoc dai so Nguoi mien trung biet den dieu nay thi wa hay fai kg Chu? Nhug de tuyen truyen van de chac la cung hoi nan giai. Moi nguoi co cach nao kg nhi? De moi nam mien trung kg con bi nhung canh dau long nua!

Sơn Quý Hoàng Viết 0 dấu chịu, hiểu 0 nổi.

Gem Yến Sơn Quý Hoàng Chị ấy muốn tìm cách để người miền Trung tiếp cận được những điều chú chia sẻ, để họ bớt khổ, người Bắc người Nam bớt đau lòng ạ!

Tvb Ngân Dạ. Sorry chú! Chị Yến nói đúng ý con rồi đó!

Sơn Quý Hoàng Tvb Ngân thế thì ai ở miền Trung thành lập một Đạo Tràng mỗi ngày hẹn nhau đúng giờ nào đó cùng trì Chú này để giải nạn: Thần Chú Thất Tinh có khả năng làm cho thân ta và dòng họ ta được an lạc, và nếu phát Tâm trì 500 biến mỗi ngày thì có thể khiến trong khoảng “4,608,000 mét tất cả ma vương, các ma chúng, kẻ chướng ngại và vô lượng ác quỷ không dám gần gũi, thường được ủng hộ. Bắc Đẩu Bát Nữ , tất cả Nhật Nguyệt Tinh Tú, các Trời Rồng Dược Xoa, loài hay gây chướng nạn… đều bị hoại đứt trong một thời. Nếu cầu Thọ Mệnh sẽ tước bỏ sổ sách Định Nghiệp quay lại giao cho Sinh Tịch (Sổ ghi chép sự sống một đời )”. Cho thấy Thất Tinh có oai lực khi trì 500 biến thì trong vòng nho nhỏ tỉnh mình đang ở nhiều người sẽ tránh được những tai họa ma chướng, hay các nạn tinh tú. Thế thì mình được phước mà lại giúp được cho nhiều người hưởng ké.

Cao Cuong Cảm ơn chia xẻ bổ ích của chú. Chú ơi con xin chú chỉ bảo,vợ con đang mang bầu thì trì chú này được ko ạ.mong chú chỉ cho con ạ để con hướng dẫn vợ con.

Sơn Quý Hoàng Cây khô còn ra trái huống nữa là có bầu.

Cao Cuong Vâng ạ con cảm ơn chú.

Loan Nguyễn Vợ đang có bầu thì nên đọc chú Trường Thọ Diệt Tội nhé

Bùi Hồng Minh Chú ơi con mu muội nếu hỏi có điều gì sai chú đừng giận. Chú ơi một người có thể trì nhiều chú một lúc được không ạ. Ví dụ như con Trì chú đại bi, chú Dược sư, chú Vãng sanh, Như ý cát tường, giờ trì thêm chú này nữa thì có được không ạ. Như vậy có được hiểu là không thành tín vào bất kỳ Đức Phật nào không ạ. Con hỏi có gì không phải mong chú bỏ qua ạ

Sơn Quý Hoàng Trì chú niệm Phật mục đích là cần tinh chuyên. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Khi nào bị ma nhát, hoặc trên đường đi đâu nguy hiểm thì đọc!

Bùi Hồng Minh Vâng, con cảm ơn chú

Nguyet Le Các bạn nữ nên trì chú rồi đeo chỉ vô tay nè. Lỡ đi đâu 1 mình buổi tối cũng an tâm, tránh bị quấy rồi, giữ đc mình giữa chốn thị phi.

Nguyet Le Bữa giờ ở VN ồn ào các trẻ em bị ấu dâm. Các mẹ nên trì vào chỉ đeo cho các con chú nhỉ?

Thuy Trang Tran Gửi tặng tất cả những người thân yêu của mình và cô bạn thân thời thơ ấu Gặp lại nhau hơn 20 năm, giờ mỗi đứa đều có gia đình có hạnh phúc riêng, thấy nét mặt của cô ấy thoáng buồn, tôi hỏi thăm mới biết “ Ba cô ấy bệnh nhiều, giờ mọi sinh hoạt phải cần con cháu giúp đỡ , ……. Cô ấy nói “Nghĩ thương Cha mẹ già,….giờ mỗi lần đi đâu lòng không yên, vì nhà có cha mẹ già cần mình chăm sóc,…. nên chẳng bao giờ còn những ngày rủ bạn bè Càphê hay đi mua sắm,…. như thuở xưa” Tìm được bài viết này của Thầy Sơn Quý Hoàng, vội chia xẻ với mong ước duy nhất “TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CHA NGƯỜI MẸ trên cõi đời này sẽ được bình an, khoẻ mạnh”

Bạn đọc tìm kiếm:

  • https://xn-hay-uqa vn/tri-cu-than-chu-tieu-tru-so-hai-nguy-hiem-hqs/ (15)

By admin