Haylamdo biên soạn và sưu tầm 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 24: Xâu kí tự có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin 10.

Trắc nghiệm Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 1. Trong Python, câu lệnh nào dùng để tính độ dài của xâu s?

A. len(s).

B. length(s).

C. s.len().

D. s. length().

Câu 2. Có bao nhiêu xâu kí tự nào hợp lệ?

1) “123_@##”

2) “hoa hau”

3) “346h7g84jd”

4) python

5) “01028475”

6) 123456

A. 5.

B. 6.

C. 4.

D. 3

Câu 3. Xâu “1234%^^%TFRESDRG” có độ dài bằng bao nhiêu?

A. 16.

B. 17.

C. 18.

D. 15.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Có thể truy cập từng kí tự của xâu thông qua chỉ số.

B. Chỉ số bắt đầu từ 0.

C. Có thể thay đổi từng kí tự của một xâu.

D. Python không có kiểu dữ liệu kí tự.

Câu 5. Sau khi thực hiện lệnh sau, biến s sẽ có kết quả là:

s1 =”3986443″

s2 = “”

for ch in s1:

if int(ch) % 2 == 0:

s2 = s2 + ch

print(s2)

A. 3986443.

B. 8644.

C. 39864.

D. 443.

Câu 6. Biểu thức sau cho kết quả đúng hay sai?

S1 = “12345”

S2 = “3e4r45”

S3 = “45”

S3 in S1

S3 in S2

A. True, False.

Tham Khảo Thêm:  Ô nhiễm môi trường là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và các biện pháp khắc phục

B. True, True.

C. False, False.

D. False, True.

Câu 7. Kết quả của chương trình sau nếu s = “python1221” là gì?

s = input(“Nhập xâu kí tự bất kì:”)

kq = False

for i in range(len(s)-1):

if s[i] == “2” and s[i+1] == “1”:

kq = True

break

print(kq)

A. True.

B. False.

C. Chương trình bị lỗi.

D. Vòng lặp vô hạn.

Câu 8. Chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?

name = “Codelearn”

print(name[0])

A. “C”.

B. “o”.

C. “c”.

D. Câu lệnh bị lỗi.

Câu 9. Kết quả của chương trình sau là bao nhiêu?

>>> s = “0123145”

>>> s[0] = ‘8’

>>> print(s[0])

A. ‘8’.

B. ‘0’.

C. ‘1’.

D. Chương trình bị lỗi.

Câu 10. Trong Python, xâu nào chương trình sẽ báo lỗi.

A. ‘This is a string in Python’

message = “This is also a string”.

B. ‘”Beautiful is better than ugly.”. Said Tim Peters’

C. Không có xâu bị lỗi.

D. ‘It’s also a valid string’

Câu 11. Kết quả của chương trình sau là bao nhiêu?

>>> s = “abcdefg”

>>> print(s[2])

A. ‘c’.

B. ‘b’.

C. ‘a’.

D. ‘d’

Câu 12. Chương trình trên giải quyết bài toán gì?

s = “”

for i in range(10):

s = s + str(i)

print(s)

A. In một chuỗi kí tự từ 0 tới 10.

B. In một chuỗi kí tự từ 0 tới 9.

C. In một chuỗi kí tự từ 1 tới 10.

D. In một chuỗi kí tự từ 1 đến 9.

Câu 13. Cho s = “123456abcdefg”, s1 = “124”, s2 = “235”, s3 = “ab”, s4 = “56” + s3

Có bao nhiêu biểu thức lôgic sau đúng?

Tham Khảo Thêm:  Hợp chất hữu cơ là gì? Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

1) s1 in s.

2) s2 in s.

3) s3 in s.

4) s4 in s.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 14. Chương trình sau giải quyết bài toán gì?

n = input(“Nhập n”)

s = “”

for i in range(n):

if i % 2 == 0:

s. append(i)

print(s)

A. In ra một chuỗi các số từ 0 tới n.

B. Chương trình bị lỗi.

C. In ra một chuỗi các số lẻ từ 0 đến n.

D. In ra một chuỗi các số chẵn từ 0 đến n – 1.

Câu 15. Chuỗi sau được in ra mấy lần?

s = “abcdefghi”

for i in range(10):

if i % 4 == 0:

print(s)

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

By admin